ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

ФО-П Алєксєнко Р.О. у порядку та на умовах, що визначені нижче пропонує невизначеному колу осіб надання послуг коворкінгу у обсязі, що визначений нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. АКЦЕПТ — повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти. Моментом Акцепту вважається оплата Замовника за обраний Замовником Пакет послуги Коворкінгу у порядку та за ціною, визначеною цим Договором, за умови надання правдивої та достовірної інформації про себе при заповненні Заявки.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ – Фізична особа – підприємець Алєксєнко Р .О. (ідентифікаційний код 2790206893), що надає Замовнику послуги на умовах цього Договору та у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.3. ЗАМОВНИК – фізична або фізична особа – підприємець, яка за власним бажанням звернулась до Виконавця з метою отримання послугою Коворкінгу, сплатила за послугу Коворкінгу та погоджується з умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймає умови цього Публічного договору.

1.4. ЗАЯВКА – звернення Замовника до Виконавця про замовлення послуги Коворкінгу за цим Договором, здійснене шляхом заповнення паперового бланку, розробленого та розміщеного Виконавцем за місцем надання Послуг Коворкінгу. Зміст Заявки визначається Виконавцем та відмова Замовника від її заповнення розглядається Сторонами як відмова від укладання цього Договору. Форма Заявки Замовника затверджується в Додатку No 1 до цього Публічного договору. Замовник заповнює Заявку лише при першому зверненні до Виконавця за певним Пакетом Послуг Коворкінгу. У разі змін у відомостях про Замовника, зазначених в Заявці, Замовник зобов’язаний повідомити про такі зміні Виконавця у найкоротший строк.

1.5. ПРИМІЩЕННЯ КОВОРКІНГУ – це приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Гольдбергівська 13А, як місце надання послуг Коворкінгу згідно з умовами обраного Замовником Пакету послуг

1.6. ДОСТУП ДО КОВОРКІНГУ – опція доступу до Загального Простору та інших приміщень з використанням мобільного застосунку або відповідної магнітної картки, виданої Виконавцем Замовнику та представниками Замовника. Кількість доступів (для Замовника та його представників) з використанням мобільного застосунку або магнітної картки визначена у пакеті послуг.

1.7. КОВОРКІНГ – це послуга доступу до приміщення Коворкінгу, з правом оплатного користування майном Виконавця відповідно до встановлених правил користування Коворкінгом, цим Договором та нормами чинного законодавства. Умови публічного договору щодо послуги Коворкінгу встановлюються однаковими для всіх споживачів.

1.8. ПАКЕТ ПОСЛУГ – це певний обраний Замовником комплекс прав та обов’язків з організації надання доступу до Коворкінгу у відповідності до умов цього Договору.

1.9. ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – у відповідності статті 641 Цивільного кодексу України це відкрита пропозиція Виконавця про надання послуг Коворкінгу, і адресована невизначеному колу фізичних осіб та юридичних осіб, укласти цю публічну оферту на нижче визначених умовах про надання послуг доступу до Коворкінгу, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов. У разі прийняття викладених нижче умов Договору і оплати послуг Коворкінгу, згідно статті 642 ЦКУ, особа, яка проводить Акцепт (оплату) цієї оферти, стає Замовником. Акцепт оферти рівносильний укладанню Публічного договору на умовах, викладених в оферті. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови Публічного договору або відкликати його. У разі зміни Виконавцем умов оферти, зміни набирають чинності з моменту їх викладення в новій редакції та веб-сайті Виконавця або заміни на нові умови, якщо інший термін не зазначений Виконавцем додатково.

1.10.СТОРОНИ – Замовник та Виконавець при згадуванні їх разом в Договорі.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Замовнику послуги Коворкінгу у відповідності до акцептованого Замовником Пакету послуг, а Замовник має право прийняти такі оплачені послуги, зобов’язуючись виконувати умови цього Договору.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику доступ до Коворкінгу за місцезнаходженням території Коворкінгу, а саме: м.Харків, вул. Гольдбергівська 13А, на умовах, визначених обраним Замовником Пакетом послуг.

3.2. Укладення Замовником Договору (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення Заявки та сплати за обраний Пакет послуг. Для оформлення Заявки Замовник зобов’язаний заповнити інформацію, що запитується у Заявці. Фактом заповнення заявки Замовник підтверджує згоду на обробку своїх персональних даних винятково з метою надання послуг коворкінгу за цим договором та супутніх послуг.

3.3. При несвоєчасному наданні даних для оформлення Заявки або при вказівці недостовірних даних при оформленні Заявки цей Договір вважається таким, що не був укладений. При зміні даних, що були зазначені у заявці, Замовник зобов’язується протягом 5 робочих днів повідомити Виконавця про настання таких змін письмово.

3.4. Доступ до Коворкінгу визначається виходячи з наявності вільних місць у Коворкінгу, загальну кількість яких визначає Виконавець, на підставі Заявки Замовника, яка узгоджується Виконавцем протягом 7–ми календарних днів з дати надходження Заявки.

3.5. Послуги Коворкінгу надаються в межах зони, що визначена у відповідному пакеті послуг.

3.6. Замовник має право отримати послуги за цим Договором за умови попередньої оплати повної вартості за відповідний Пакет послуг.

3.7. Виконавець надає, а Замовник має право придбати Пакети Послуг, що визначені у Додатку 3 до даного договору публічної оферти та розміщені на сайті Виконавця за посиланням у мережі Інтернет: www.generator-space.com

3.8. Після завершення строку Акцептованого Пакету послуги Замовник зобов’язаний звільнити територію Коворкінгу або, за умови погодження з Виконавцем, сплатити за наступний строк користування Пакетом послуги. У разі якщо Замовник не звільнив територію Коворкінгу на момент закінчення Акцептованого Пакету послуг та за погодженням з Виконавцем сплатив за наступний строк Послуг, Сторони вважають, що наступний строку Пакету послуг починається автоматично після закінчення попереднього Пакету послуг.

Виконавець залишає за собою право протягом однієї доби з моменту отримання грошових коштів на свій поточний рахунок, повернути Замовнику сплачену вартість наступного Пакету послуг, що означатиме відмову Виконавця погодити продовження строку користування Пакетом послуг.

3.9. Жодне обладнання та майно, яке може бути використано Замовником у відповідності до обраного Пакету послуг не передається за актом приймання- передачі та не може бути переміщене Замовником за межі зони надання Пакету послуг. Акцепт цього Договору є достатньою підставою для набуття Замовником права та обов’язків з користування майном за цим Договором.

3.10. З метою забезпечення фізичного доступу до Коворкінгу Виконавець може забезпечити Замовника даними для мобільного застосунку або магнітною карткою, які надають Замовнику право доступ до території Коворкінгу.

Замовник не має права передавати такі дані або картку третім особам без письмової згоди Виконавця. З метою унеможливлення використання інформації третіми особами, Виконавець має право ідентифікувати Замовника за допомогою документа, що підтверджує особу Замовника/його представника для порівняння з відомостями в Додатку 1 до договору.

3.11. Виконавець має право регулярно (на свій розсуд) перевіряти порядок користування Замовником територією Коворкінгу на предмет відповідності такого користування умовам Договору та обраного Пакету послуг.

3.12. У випадку виходу з ладу устаткування, яке відноситься до Коворкінгу, Замовник повідомляє про це Виконавця, який повинен усунути такі неполадки протягом розумного строку.

3.13. Замовник не має право виносити за межі території Коворкінгу обладнання, устаткування та інше майно, яке є складовою частиною Коворкінгу або знаходиться на території Коворкінгу та не належить Замовнику. При виявленні факту виносу майна Коворкінгу Замовником без попередньої письмової згоди Виконавця, незалежно від мети, якщо таке майно не буде повернуто протягом 24 годин з моменту виносу назад до Коворкінгу, Замовник зобов’язується відшкодувати повну вартість такого майна.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За надання Послуг Замовник сплачує Виконавцю вартість за надані Послуги за відповідний Пакет послуг, що поданий у Додатку 3 шляхом передплати у обсязі 100% за період, вказаний у пакеті. Строк надання пакету послуг Сторони визначають у Додатку 1.

4.1.1.На вимогу Замовника, Виконавець може надати рахунок на оплату послуг.

4.1.2.Збереження документу, що підтверджує факт оплати є відповідальністю Замовника, копія даного документу може бути затребувана Виконавцем у випадках, що передбачені цією офертою.

4.1.3. Виконавець на власний розсуд має право надавати Замовнику знижку, про що, Замовник здійснює напис про таку знижку в документі, що підтверджує оплату Замовнику вартості Пакету послуги або передбачити таку знижку у Додатку 1.

4.2. Вартість за надання послуги сплачується Замовником Виконавцеві на умовах 100% передплати до початку надання послуг за цим Договором. Розрахунки між Сторонами здійснюються виключно в національній валюті України гривні у порядку передбаченому нормами чинного законодавства.

4.3. У разі припинення Замовником користування послугою Коворкінгу, сума грошей, сплачена Замовником за Пакет послуг, не повертається, якщо Виконавцем не буде прийнято інше рішення у окремих випадках. Таке рішення Виконавця має бути оформлене письмово.

4.4. Замовник не має право передавати третій особі свої права, які надані йому цим Договором.

4.5. Вартість послуг, зазначена в п. 4.1. цього Договору, включає вартість додаткових послуг з забезпечення Замовника чаєм, водою, тощо, у обсязі, що визначений відповідним пакетом послуг та поданий у Додатку 3.

4.6. Початком надання Послуги вважається дата Акцепту або, якщо інший строк зазначений в Заявці, то першим днем надання Послуги вважається дата зазначена в Заявці як дата початку надання Послуги.

4.7. У разі, якщо Замовник сплатив за Пакет послуг після дати початку надання послуги, Виконавець має право за власним рішенням:

– прийняти оплату Пакету послуг за строк Пакету послуг згідно з Заявкою, при цьому строк, протягом якого оплата була прострочена вважається сплаченою а строк надання Пакету послуг не змінюється;

– повернути оплату Пакету послуг та відмовити Замовнику в наданні послуги Коворкінгу.

4.8. У разі вчинення розрахунків за цим Договором безготівковим шляхом, моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в Заявці.

4.9. У разі вчинення розрахунків за цим Договором готівковим шляхом, моментом оплати вважається момент отримання грошових коштів, про що Замовнику надається чек про сплату.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. сплатити Виконавцю вартість користування відповідним Пакетом послуг в розмірі та в порядку, визначеному в цьому Договорі;

5.1.2. в повному обсязі відшкодувати Виконавцю та/або третім особам збитки за будь-яке пошкодження чи втрату майна, спричинені з вини Замовника;

5.1.3. використовувати обчислювальну та інші техніку (обладнання, меблі тощо), надану Виконавцем, відповідно до технічних вимог та обмежень, ощадливо та раціонально витрачати канцелярські товари та інші матеріали, електроенергію та воду, а також інші матеріальні ресурси, що надаються в разом з наданням послуг за цим Договором;

5.1.4. після припинення Договору повернути Виконавцю картку, обладнання та інше майно, передане Замовнику при наданні доступу до Коворкінгу;

5.1.5. не встановлювати/не користуватись на території Коворкінгу обладания та/або програмне забезпечення на обладнанні Виконавця без попередньої письмової згоди останнього; не використовувати надане обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусних та інших програм що можуть завдати шкоди; не розповсюджувати та/або не зберігати матеріали у будь-якій формі, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства; не використовувати серверні потужності Виконавця з метою збереження власних матеріалів або матеріалів третіх осіб.

5.1.6. не займатись на території Коворкінгу торгівлею товарами, наданням послуг, агітацією та/або розповсюдженням рекламної або іншої інформаційної продукції, виробництвом будь-чого;

5.1.7. не реєструвати адресу Коворкінгу в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження або іншим чином використовувати адресу Коворкінгу у правовідносинах з будь-якими третіми Сторонами.

5.1.8. не змінювати місце розташування майна та обладнання Виконавця;

5.1.9. не порушувати норми та правила поводження в громадських місцях, не вживати алкогольні та слабоалкогольні напої та не палити тютюнові вироби, електронні сигарети тощо. Будь-яке вживання алкоголю має бути погоджена з адміністрацією коворкінгу письмово.

5.1.10. ознайомлюватись з умовами цього Договору в тому числі у разі внесення змін до нього за ініціативою Виконавця;

5.1.11. забезпечити збереження власного майна Замовника та не завдавати шкоди майну третіх осіб.

5.1.12. Не перебувати на території Коворкінгу у стані алкогольного сп’яніння, під дією наркотичних речовин або у будь-якому іншому стані при якому можна говорити про помутніння свідомості.

5.1.13. Не порушувати правила протипожежної безпеки при використанні послуг Коворкінгу. У випадку такого порушення усі збитки понесені від цього підлягають відшкодуванню Замовником.

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

5.2.2. забезпечувати регулярне прибирання на території Коворкінгу;

5.2.3. забезпечити постійну наявність доступу до мережі Інтернет за допомогою бездротового зв’язку Wi-Fi;

5.2.4. забезпечити постійну наявність електроенергії, справність системи кондиціонування, підтримання температурного режиму, наявного обладнання.

5.2.5. протягом розумного часу усувати можливі неполадки, що можуть виникати в обладнанні, яке є частиною Коворкінгу.

5.3. Замовник має право:

5.3.1. користуватись послугою з доступу до Коворкінгу згідно з умовами цього Договору;

5.3.2. отримувати послугу належної якості.

5.3.3. Запросити у Виконавця Акт прийому-передачі наданих послуг на умовах цього Договору за період сплати та у обсязі послуг, що було передбачено пакетом. За потреби, Замовник може надавати такі Акти щомісячно за кожен місяць використання відповідного Пакету, про що Замокни зазначає в Заявці.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. обмежити (або відмовити) Замовнику в праві користуватись територією Коворкінгу у разі якщо Замовник знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність третіх осіб або дії Замовника направленні на пошкодження майна/обладнання Виконавця;

5.4.2. Змінювати умови цього Публічного договору без попереднього повідомлення Замовника шляхом публікації на сайті у мережі Інтернет www.generator- space.com ;

5.4.3. Передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без погодження з Замовником;

5.4.4. відмовити у наданні послуг Коворкінгу особам, які не Акцептували умови договору;

5.4.5. цілодобово із застосуванням технічних засобів – відео-, фотокамер, власними силами або шляхом залучення третіх осіб здійснювати спостереження за територією Коворкінгу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення (неналежне виконання) взятих за Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за належне надання послуг, якщо таке надання послуг не залежить від волі Виконавця.

6.4. Усі спори за Договором вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку наявності претензій Виконавця щодо порушення Замовником цілісності майна/обладнання у місті надання послуг Коворкінгу, Виконавець складає Акт про перелік та вартість такого пошкодженого майна/обладнання та надає його для підпису Замовником, а у випадку відмови Замовника підписати такий Акт, Акт підписується третіми особами, що були присутні при його складанні.

6.5. У разі користування Замовником територією Коворкінгу без сплати вартості послуг за цим Договором або у разі порушення Замовником умов користування обраного ним Пакету послуг, Виконавець має право обмежити доступ Замовнику до Коворкінгу, в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору для Замовника та вимагати від Замовника сплатити безповоротну грошову суму, яка є забезпеченням виконання зобов’язання, у розмірі який дорівнює 30% від вартості відповідного несплаченого Пакету послуг, яким користувався Замовник востаннє – якщо прострочення триває від одного до семи календарних днів; 50% – якщо прострочення триває від восьми до чотирнадцяти календарних днів; 75% – якщо прострочення триває п’ятнадцять календарних днів і більше. Сплата безповоротної грошової суму, яка є забезпеченням виконання зобов’язання, не звільняє Замовника від зобов’язання сплатити вартість отримуваних ним Послуг за цим Договором в повному обсязі з моменту, коли ця Послуга почала фактично отримуватись.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків згідно з Договором, якщо це невиконання спричинено настанням об’єктивних обставин непереборної сили, про що Сторони зобов’язані повідомити одна одну протягом трьох робочих днів електронною поштою, факсом і т.д.

7.2. Для цілей цього Договору «Форс мажор» означатиме відносно кожної Сторони будь-яку обставину, яку Сторона не могла передбачити, включаючи (але не обмежуючись): війна, вторгнення, повстання, революція, заколот або громадянська війна; акт уряду в його суверенній якості; землетруси, пожежі, бурі, повені або будь- які інші випадки спричинені діями сил природи; страйки, локаути, бойкоти або інші форми страйкового руху; тероризм, саботаж.

7.3. При цьому термін виконання зобов’язань відкладається пропорційно часу, протягом якого діяли дані обставини.

7.4. Якщо дані обставини продовжуватимуться більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право анулювати Договір і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права претендувати на відшкодування збитків.

7.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Це договір набуває чинності з моменту його затвердження Виконавцем.

8.2. Акцепт цього Договору Замовником означає повну та беззаперечну згоду Замовника з його умовами.

8.3. Акцептуючи умови цього Договору Замовник зобов’язується повідомити Виконавця за 30 календарних днів до дати припинення користування послугою про свій намір не продовжувати користуватись послугою за цим Договором. У разі невиконання вимоги щодо вчасного повідомлення Виконавця, Виконавець має право вимагати від Замовника сплатити безповоротну грошову суму, яка є забезпеченням виконання зобов’язання, у розмірі який дорівнює 100% від місячного розміру відповідного Пакету послуг.

9. ОДНОСТОРОННЄ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку припинення Договору з ініціативи Виконавця та ненадання послуг за переліком оплаченого Замовником Пакету послуг, Виконавець протягом однієї добі зобов’язується повернути Замовнику за його письмовою вимогою вартість оплачених та не наданих послуг пропорційно кількості календарних днів, протягом яких послуга не надавалась, без сплати будь яких санкцій чи неустойки.

9.2. Замовник не має права безпідставно відмовитись від виконання умов договору. Не користування послугою за цим Договором зі сторони Замовника не є підставою для повернення сплаченої вартості послуг або зарахування в рахунок наступних послуг.

9.3. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг в односторонньому порядку протягом однієї доби, якщо: а) Замовник порушив умови Договору; б) Замовник завдав збитків або порушив комерційні інтереси Виконавця; в) у разі відсутності у Виконавця можливості надати послугу з метою дотримання норм безпеки на території Коворкінгу; г) з підстав зазначених в п. 9.1. Договору.

У разі такої відмови Виконавець надсилає на адресу Замовника (на електронну адресу, якщо Замовник зазначив її як основний метод повідомлення у Заявці), зазначену в Заявці, повідомлення про таке розірвання договору. Договір вважається достроково розірваним для Замовника протягом п’яти календарних днів з моменту відправлення повідомлення про розірвання.

У разі такого розірвання договору з підстав зазначених в частинах а), б) та в) цього пункту, грошові кошти, сплачені за послугу Коворкінгу, не повертаються.

У разі такого розірвання договору з підстав зазначених в частині г) цього пункту, грошові кошти, сплачені за послугу Коворкінгу, повертаються протягом 7 днів з моменту розірвання пропорційно частині строку послуги, коли послуга не надаватиметься.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.2. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладання Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договором. Сторони заявляють про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь- яку зі Сторін укладати договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови Договору вкрай невигідними для себе.

10.3. Замовник цим гарантує, що він має необхідну правоздатність та дієздатність, має право вчиняти дії та нести обов’язки, передбачені цим Договором.

10.4. Будь-які повідомлення, які вчиняються Виконавцем на адресу Замовника, вважаються вчиненими належним чином одним з таких способів: (а) відправлення електронного листа на адресу Замовника, зазначену в Заяві Замовника при замовленні Послуги; (б) відправлення повідомлення за допомогою пошти на адресу, зазначену Замовником при замовленні Послуги.

10.5. Цей Договір складений відповідно до положень ст. 3, ст. 6, ч.2. ст. 628, ст. 627 та ст. 633 ЦК України, а також інших норм та правил чинного законодавства України.

ФО-П Алєксєнко Р.О